Europejska Sieć Niebieskich Szkół – Gdynia 2022

Europejska Sieć Niebieskich Szkół – Gdynia 2022

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, w ramach długoletniej współpracy z Akwarium Gdyńskim, przyznał Morskiemu Instytutowi Rybackiemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu dofinansowanie na realizację projektu pn. „Europejska Sieć Niebieskich Szkół”.

Projekt aktywnej edukacji morskiej realizowany jest w Akwarium Gdyńskim w okresie październik – listopad 2022. Tegoroczna edycja przeznaczona jest dla 15 grup (klas) dzieci i młodzieży z gdyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Udział w projekcie jest bezpłatny. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacji terminów można dokonać drogą mailową mzywicka@mir.gdynia.pl i telefonicznie +48 587 326 622.

Dla dzieci i młodzieży

Program ma na celu popularyzację wiedzy na temat lokalnego środowiska – Morza Bałtyckiego (udział grup w „Bałtyckich warsztatach”; czas trwania zajęć edukacyjnych dla szkół podstawowych – 60 minut, dla szkół ponadpodstawowych – 90 minut) oraz bioróżnorodności ekosystemów wodnych (samodzielne zwiedzanie wystawy stałej Akwarium Gdyńskiego; przeciętny czas zwiedzania wynosi około 70 minut).

Zakres i poziom zajęć jest dostosowywany do określonych grup wiekowych. W przypadku udziału w projekcie placówek specjalnych, warsztaty przygotowywane są pod indywidualne potrzeby uczestników. Tematyka spotkań edukacyjnych dotyczy zagadnień z dziedziny oceanografii. Ścieżka pracy dla gminy Gdynia („miasta z morza i marzeń”) ma za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci i młodzieży, motywować do działań proekologicznych, rozwijać wyobraźnię, kreatywność i umiejętności społeczne.

Dla nauczycieli

Od 2021 roku koncepcja na prowadzenie projektu dla gminy Gdynia opiera się na połączeniu realizacji podstawowego programu wiedzy o morzu, eksponującego dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne w rejonie południowego Bałtyku z kultywowaniem udziału Akwarium Gdyńskiego (lokalnego partnera szkół) w tworzeniu w Europie Sieci Niebieskich Szkół.

Tworzenie Sieci Europejskich Niebieskich Szkół (Network of European Blue Schools) zapoczątkowała koalicja EU4Ocean, znajdująca się pod dyrektywą Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa), a jej zadania od lat wspiera Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, działamy na rzecz budowania świadomości morskiej wśród polskiego społeczeństwa oraz zajmujemy się szeroko pojętą edukacją.

Niebieskie Szkoły to placówki oświatowe, które do swojego programu nauczania włączają edukację morską. Może się to odbywać poprzez realizację projektów szkolnych prowadzonych przez uczniów pod okiem nauczycieli, lub przez włącznie wiedzy o morzu do różnych przedmiotów: przyrody, biologii, geografii, historii, plastyki, fotografii artystycznej, muzyki, a nawet języków. Świadomość morska jest szczególnie istotna w kontekście rozpoczętej przez ONZ Dekady Oceanów (2021–2030), której hasłem przewodnim jest „nauka, której potrzebujemy dla oceanu jakiego pragniemy” („the science we need for the ocean we want”).

Niebieska Szkoła – pracownia projektowa”, pod tą nazwą, w okresie październik – listopad 2022, odbywać się będą szkolenia dla nauczycieli (opiekunów zarejestrowanych grup) chcących zasięgnąć więcej informacji na temat przyłączenia się do Sieci Europejskich Niebieskich Szkół, kryteriów oceny wniosków, na ich podstawie Komisja Europejska przyznaje szkole certyfikat. Spotkania mają charakter otwarty, organizowane są dla osób indywidualnych i/lub grupowo, w zależności od dyspozycyjności nauczycieli, w formie preferowanej przez zaangażowane osoby, np. online, w siedzibie Akwarium Gdyńskiego. Spotkania dla nauczycieli organizowane są w całym okresie realizacji projektu dla miasta Gdyni. Nasze działania obejmują także opiekę merytoryczną i wspomaganie projektów szkolnych, pomoc nauczycielom w trakcie formalnego składania wniosków do Komisji Europejskiej (zgłoszenia na II semestr przyjmowane są od 15 stycznia do 30 maja 2023, wnioski rozpatrywane są w czerwcu).

Zapraszamy do kontaktu!

Koordynator projektu: Małgorzata Żywicka
e-mail: mzywicka@mir.gdynia.pl
tel: +48 587 326 622

 

 

Skip to content