BAŁTYK NATURALNIE – badania środowiskowe żywych zasobów morza

Bezpłatne warsztaty środowiskowe skierowane do dzieci i młodzieży.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku, w ramach konkursu  na zadania z zakresu edukacji ekologicznej, przyznał Morskiemu Instytutowi Rybackiemu –PIB dofinansowanie na realizację projektu „BAŁTYK NATURALNIE – badania środowiskowe żywych zasobów morza”. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wynosi 8080 PLN, przy czym dotacja WFOŚiGW – 5000 PLN.

Opis zadania:

Misją Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB jest edukacja oraz popularyzacja nauki, dlatego naszym celem jest podjęcie wszelkich działań mających na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problemy najważniejszego dla nas akwenu – Morza Bałtyckiego.

Głównym celem projektu „Bałtyk Naturalnie” jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez szerzenie świadomości ekologicznej, dzięki dzieleniu się wiedzą na temat stanu i zagrożeń środowiska Morza Bałtyckiego oraz możliwości przeciwdziałania skutkom zmian wynikających z antropopresji. Misją tego działania jest budowanie odpowiedzialności za środowisko, którego jesteśmy częścią oraz popularyzację wiedzy na temat różnorodności biologicznej południowego wybrzeża Bałtyku.

W ramach realizacji projektu przygotowano specjalny program warsztatów środowiskowych, w którym poruszane są najważniejsze kwestie dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony Morza Bałtyckiego. Warsztaty skierowane są dla wszystkich osób, które ukończyły pierwsze trzy klasy szkoły podstawowej. Zajęcia odbywać się będą w lipcu i sierpniu – 19.07 (wtorek), 22.07 (piątek), 27.07 (środa), 09.08 (wtorek), 12.08 (piątek), 17.08 (środa), 23.08 (wtorek) oraz 26.08 (piątek), w niewielkich 15 osobowych grupach. Projekt skierowany jest zarówno do mieszkańców województwa pomorskiego, jak i turystów przebywających na wybrzeżu w okresie realizacji projektu. Zarówno dla rodzin, jak i grup zorganizowanych.

Warsztaty terenowe w całości odbywać się będą na plaży miejskiej w Gdyni. Każde spotkanie na gdyńskiej plaży będzie się składać z 3 bloków tematycznych:

  • Pierwszy dotyczy charakterystyki środowiska, a także bioróżnorodności gatunkowej i jej roli w funkcjonowaniu ekosystemu morskiego. Działaniem aktywizującym uczestników do samodzielnego poznawania różnorodności strefy brzegowej będzie samodzielny pobór prób bentosowych z dna piaszczystego oraz kamienistego porośniętego roślinnością. Uczestnicy będą też zbierać i oznaczać wszelkie ślady organizmów morskich na plaży, m.in. muszle małży lub pióra ptaków wodnych.
  • Kolejny blok prowadzi do refleksji wśród uczestników na temat wpływy działalności człowieka na gatunki zamieszkujące obszar przybrzeżny tej części Bałtyku. Omówione zostaną skutki antropopresji na środowisko morskie, a w szczególności skutki napływu biogenów (eutrofizacja), tworzyw sztucznych (w tym mikroplastiku) oraz degradacja różnorodności biologicznej i zasobów mórz.
  • Ostatni blok skupi się na analizie naszego codziennego życia oraz wspólnym wypracowaniu zmian, nawet niewielkich, które mogą poprawić stan wód w naszym morzu.

Na potrzeby realizacji projektu przygotowany został specjalny przewodnik „Przewodnik Badacza Morskiego”. Jest to publikacja drukowana w postaci kursoksiążki w formie kompendium wiedzy, w której zawarte będą treści poruszane podczas warsztatów oraz zadania dla uczestników, które pomogą lepiej poznawać temat oraz utrwalać zdobywaną wiedzę. Przewodnik zostanie dostosowany językowo i graficznie do percepcji uczniów szkoły podstawowej. Pomimo dostosowania do odbiorcy w dość młodym wieku, będzie posiadał zestawienie najnowszych danych naukowych, co w całokształcie będzie stanowiło o wyjątkowości tej publikacji.

Uczestnicy spotkania na jego początku i po zakończeniu warsztatów, proszeni będą o wypełnienie krótkich kwestionariuszy, których celem będzie sprawdzenie, czy udział w zajęciach wpłynął pozytywnie na świadomość morską uczestników.

Równolegle w okresie wakacji prowadzona będzie kampania informacyjno-edukacyjna w mediach społecznościowych Akwarium Gdyńskiego, w ramach której opublikowanych zostanie 10 postów informacyjnych dotyczących żywych zasobów Morza Bałtyckiego.

Powrót na stronę główną >