BAŁTYK NATURALNIE – badania środowiskowe żywych zasobów morza

BAŁTYK NATURALNIE – badania środowiskowe żywych zasobów morza

Projekt zakończony. Zakładał realizację bezpłatnych warsztatów środowiskowych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Korzystaliśmy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku, w ramach konkursu  na zadania z zakresu edukacji ekologicznej, przyznał Morskiemu Instytutowi Rybackiemu –PIB dofinansowanie na realizację projektu „BAŁTYK NATURALNIE – badania środowiskowe żywych zasobów morza”. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wynosił 8 090,34 PLN, przy czym dotacja WFOŚiGW – 5000 PLN.

Opis zadania:

Misją Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB jest edukacja oraz popularyzacja nauki, dlatego naszym celem jest podjęcie wszelkich działań mających na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problemy najważniejszego dla nas akwenu – Morza Bałtyckiego.

Głównym celem projektu „Bałtyk Naturalnie” było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez szerzenie świadomości ekologicznej, dzięki dzieleniu się wiedzą na temat stanu i zagrożeń środowiska Morza Bałtyckiego oraz możliwości przeciwdziałania skutkom zmian wynikających z antropopresji. Misją tego działania jest budowanie odpowiedzialności za środowisko, którego jesteśmy częścią oraz popularyzację wiedzy na temat różnorodności biologicznej południowego wybrzeża Bałtyku.

W ramach realizacji projektu przygotowano specjalny program warsztatów środowiskowych, w którym poruszane były najważniejsze kwestie dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony Morza Bałtyckiego. Warsztaty skierowane były dla wszystkich osób, które ukończyły pierwsze trzy klasy szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się w lipcu i sierpniu – 19.07 (wtorek), 22.07 (piątek), 27.07 (środa), 09.08 (wtorek), 12.08 (piątek), 17.08 (środa), 23.08 (wtorek) oraz 26.08 (piątek), w niewielkich 15 osobowych grupach. Projekt skierowany był zarówno do mieszkańców województwa pomorskiego, jak i turystów przebywających na wybrzeżu w okresie realizacji projektu. Zarówno dla rodzin, jak i grup zorganizowanych.

Warsztaty terenowe w całości odbywały się na plaży miejskiej w Gdyni. Każde spotkanie na gdyńskiej plaży składało się z 3 bloków tematycznych:

  • Pierwszy dotyczył charakterystyki środowiska, a także bioróżnorodności gatunkowej i jej roli w funkcjonowaniu ekosystemu morskiego. Działaniem aktywizującym uczestników do samodzielnego poznawania różnorodności strefy brzegowej był samodzielny pobór prób bentosowych z dna piaszczystego oraz kamienistego porośniętego roślinnością. Uczestnicy zbierali też i oznaczali wszelkie ślady organizmów morskich na plaży, m.in. muszle małży lub pióra ptaków wodnych.
  • Kolejny blok prowadził do refleksji uczestników na temat wpływu działalności człowieka na gatunki zamieszkujące obszar przybrzeżny tej części Bałtyku. Omówione zostały skutki antropopresji na środowisko morskie, a w szczególności skutki napływu biogenów (eutrofizacja), tworzyw sztucznych (w tym mikroplastiku) oraz degradacja różnorodności biologicznej i zasobów mórz.
  • Ostatni blok skupił się na analizie naszego codziennego życia oraz wspólnym wypracowaniu zmian, nawet niewielkich, które mogą poprawić stan wód w naszym morzu.

Na potrzeby realizacji projektu przygotowany został specjalny przewodnik „Przewodnik Badacza Morskiego”. Jest to publikacja drukowana w postaci kursoksiążki w formie kompendium wiedzy, w której zawarte będą treści poruszane podczas warsztatów oraz zadania dla uczestników, które pomogały lepiej poznawać temat oraz utrwalać zdobywaną wiedzę. Przewodnik został dostosowany językowo i graficznie do percepcji uczniów szkoły podstawowej. Pomimo dostosowania do odbiorcy w dość młodym wieku, posiadał też zestawienie najnowszych danych naukowych, co w całokształcie stanowiło o wyjątkowości tej publikacji.

Uczestnicy spotkania na jego początku i po zakończeniu warsztatów, proszeni byli o wypełnienie krótkich kwestionariuszy, których celem było sprawdzenie, czy udział w zajęciach wpłynął pozytywnie na świadomość morską uczestników.

Równolegle w okresie wakacji prowadzona będzie kampania informacyjno-edukacyjna w mediach społecznościowych Akwarium Gdyńskiego, w ramach której opublikowanych zostało 10 postów informacyjnych dotyczących żywych zasobów Morza Bałtyckiego.

Sprawozdanie z projektu dostępne jest tutaj.

 

Skip to content