Spotkanie z Morzem Bałtyckim – Gdynia 2019

Projekt edukacji ekologicznej

Projekt edukacji ekologicznej „Spotkanie z Morzem Bałtyckim” skierowany jest do dzieci i młodzieży z gdyńskich przedszkoli publicznych i szkół podstawowych. Program ma na celu popularyzację wiedzy na temat Morza Bałtyckiego, a zwłaszcza jego ochrony. Zakres i poziom zajęć jest dostosowywany do określonych grup wiekowych. Planowanym efektem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości gdyńskich uczniów w zakresie bioróżnorodności Morza Bałtyckiego oraz ochrony środowiska i ekologii regionu.

Bezpłatne zajęcia połączone ze zwiedzaniem Akwarium Gdyńskiego realizowane będą w dwóch etapach: marzec-kwiecień (rok szkolny 2018/2019) oraz wrzesień-pocz. grudnia (rok szkolny 2019/2020) .

W tegorocznej edycji projektu Akwarium Gdyńskie planuje przeprowadzenie 150 dedykowanych warsztatów według rozdzielnika:

„Bałtyckie warsztaty”

SZKOŁY PODSTAWOWE – 30 klas (marzec-kwiecień 2019 – kl. VI / wrzesień-pocz. grudnia 2019 – kl. VII)

„Mieszkańcy Bałtyckiej Krainy”

SZKOŁY PODSTAWOWE – 70 klas (marzec-kwiecień 2019 – kl. II / wrzesień-pocz. grudnia 2019 – kl. III)

(temat do wyboru: „Co żyje w Bałtyku?” lub „Ptasi Bałtyk”)

„Bałtycki dom i jego lokatorzy”

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE – 50 grup dla dzieci w wiek: 4-6 lat

W przypadku szkół specjalnych zajęcia o Bałtyku przygotowywane są pod indywidualne potrzeby uczniów.

Udział w warsztatach dla gdyńskich placówek jest bezpłatny. Projekt został dofinansowany ze środków Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.

O przyjęciu grupy do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezerwacja zajęć pod numerem: +48 587 326 620

Koordynator projektu: Małgorzata Żywicka | tel.: +48 587 326 622 | e-mail: mzywicka@mir.gdynia.pl

Program zajęć „Bałtyckie warsztaty” (1,5 godz.):

A. Zajęcia laboratoryjne (60 min.) – prezentacja multimedialna dotyczy ogólnej charakterystyki Morza Bałtyckiego oraz współcześnie żyjących w nim organizmów. W dalszej części zajęć uczniowie dokonują obserwacji mikroskopowej materiału biologicznego ze szczególnym uwzględnieniem pięciu grup środowiskowych (fitoplankton, zooplankton, fitobentos, zoobentos, nekton) i uzupełniają kartę pracy;

B. Zajęcia terenowe (30 min.) w gdyńskiej marinie podsumowujące zdobytą wiedzę – uczniowie korzystają z podstawowych sprzętów pomiarowych, tj. salinometr (pomiar temperatury i zasolenia wód powierzchniowych), krążek Secchiego (pomiar przezroczystości wody) oraz klucza do rozpoznawania roślin i zwierząt ze strefy brzegowej Bałtyku, w trakcie warsztatów uczestnicy zespołowo wypełniają kartę badacza;

– Przerwa na posiłek we własnym zakresie (ok. 30 min.);

– Samodzielne zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego (60 min.);

Łączny czas wizyty w Akwarium Gdyńskim – 3 godz.

Program zajęć „Co żyje w Bałtyku?” (1,5 godz.):

A. Prezentacja multimedialna (30 min.): „Co żyje w Bałtyku?”

B. Zajęcia laboratoryjne (30 min.): indywidualna praca ucznia z wykorzystaniem sprzętu optycznego – mikroskopów stereoskopowych, obserwacja materiału biologicznego: rozpoznawanie bałtyckich gatunków małży i skorupiaków, uzupełnianie kart pracy;

C. Zabawy edukacyjne podsumowujące zdobytą wiedzę (30 min.) – tworzenie plakatów przedstawiających organizmy żyjące w Bałtyku (praca zespołowa);

– Przerwa na posiłek we własnym zakresie (ok. 30 min.);

– Samodzielne zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego (60 min.);

Łączny czas wizyty w Akwarium Gdyńskim – 3 godz.

Program zajęć „Ptasi Bałtyk” (1,5 godz.):

A. Prezentacja multimedialna (30 min.): „Bałtyk przyjacielem ptaków” z wykorzystaniem metod audiowizualnych dotyczy: bioróżnorodności awifauny polskiego wybrzeża, występowania i znaczenia gatunków, określania wzajemnych relacji troficznych w morzu – wypełnianie kart pracy;

B. Zajęcia terenowe (30 min.): obserwacje i oznaczanie gatunków ptaków, indywidualna praca uczniów z wykorzystaniem lornetek;

C. Zabawy edukacyjne podsumowujące zdobytą wiedzę (30 min.) – tworzenie plakatów przedstawiających wybranych przedstawicieli awifauny: mewy, kaczki, łabędzie, kormorany (praca zespołowa)

– Przerwa na posiłek we własnym zakresie (ok. 30 min.);

– Samodzielne zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego (60 min.);

Łączny czas wizyty w Akwarium Gdyńskim – 3 godz.

Program zajęć „Bałtycki dom i jego lokatorzy” (50 min.):

A. Projekcja multimedialna: „Bałtycki dom i jego lokatorzy” (20 min.)

dotyczy: pokazania różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego i charakterystyki siedlisk współczesnych mieszkańców Bałtyku oraz roli, jaką wybrani przedstawiciele bałtyckiej fauny i flory pełnią w naszym morzu.

B. Zajęcia w formie edukacji przez zabawę (ok. 30 min.)

Drama: stajemy się morzem i wcielamy się w role(wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania, sprzyja aktywności intelektualnej, emocjonalnej i ruchowej; umacnianie więzi koleżeńskiej i grupowej oraz poczucia współpracy i współodpowiedzialności).

Podsumowanie zajęć.

– Przerwa na posiłek we własnym zakresie (ok. 30 min.);

– Samodzielne zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego (60 min.);

Łączny czas wizyty w Akwarium Gdyńskim – ok. 2,5 godz.