Fauna i flora - laboratorium

"Fauna i flora Bałtyku" to temat skierowany dla osób od 11 roku życia. Obejmuje on 30-minutową prezentację multimedialną oraz 30-minutowe zajęcia w laboratorium z użyciem binokularów i lup. Podczas prezentacji uczniowie zaznajamiają się z charakterystyką Morza Bałtyckiego, warunków fizyczno - chemicznych oraz fauną i florą zbiornika. Podczas prezentacji wprowadzane są podstawowe pojęcia ekologiczne. Laboratorium ma na celu usystematyzowanie poznanych zagadnień. Jest to również okazja do samodzielnej pracy uczniów. W tej części zajęć uczestnicy wypełniają materiały edukacyjne.
W okresie od kwietnia do września istnieje możliwość włączenia części terenowej, podczas której młodzież samodzielnie pod opieką prowadzącego zbiera materiał biologiczny. Zebrane okazy wykorzystywane są podczas zajęć. Warunkami wprowadzenia części warsztatowej jest odpowiednia pogoda oraz zdyscyplinowanie grupy.